logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

WAŻNA INFORMACJA Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO DLA BENEFICJENTÓW

Szanowni Państwo,
Na prośbę Samorządu Województwa Małopolskiego poniżej przedstawiamy informacje dotyczące listy sankcyjnej w związku z agresją na Ukrainę:

W związku z otrzymaniem pisma z ARiMR dot. listy sankcyjnej podmiotów powiązanych z agresją na Ukrainę poniżej przesyłam Państwu stosowną informację.

Zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 i 1713), [zwanej dalej: ustawą] dla postępowań o przyznanie/wypłatę pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynikają następujące ograniczenia:

* zakaz bezpośredniego udostępniania środków finansowych lub zasobów rzeczowych pozyskanych w ramach projektu realizowanego w ramach PROW 2014-2020;
* zakaz pośredniego udostępniania środków finansowych lub zasobów rzeczowych pozyskanych w ramach projektu realizowanego w ramach PROW 2014-2020;
* wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022. Poz.1710)

Weryfikacja powyższych zakazów jest prowadzona w oparciu o rejestr zawierający Listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod adresem:
https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami
Lista zawiera oznaczenie osoby lub podmiotu, wobec których stosuje się środki, o których mowa w art.1 ustawy, wraz z rozstrzygnięciem, który z tych środków ma do nich zastosowanie.
W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że wnioskodawca/beneficjent jest podmiotem, wobec którego został zastosowany środek sankcyjny, zgodnie z przywołaną na wstępie ustawą, na etapie:

* wniosku o dofinansowanie - nastąpi odmowa przyznania pomocy;
* wniosku o płatność - nastąpi odmowa wypłaty środków, a w przypadku, gdy część pomocy była już wypłacona, nastąpi żądanie zawrotu dotychczas wypłaconych środków, a następnie wypowiedzenie umowy.

Ustawa precyzuje również zagadnienia związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie pzp wyklucza się:

1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzenia 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka;
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2022 poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka;
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominująca w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 37 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka.
Należy zwrócić uwagę, że regulacja dotycząca zamówień publicznych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy odnosi się nie tylko do podmiotów wpisanych na listę, ale również innych podmiotów powiązanych z podmiotem wpisanym na listę.
Regulacje zawarte w art. 7 ust. 1 - 8 ustawy mają zastosowanie również do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów wyłączonych spod ustawy pzp, w tym do zamówień i konkursów o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.

Sonda dotycząca doradztwa

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk